is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAERELD lOcl, 1769] 9i

Jou zijn, alzoo het fchip waarfchijnlijk den volgen. den morgen zeer verre van de plaats daar het ma was verwijderd zou wezen; zij bleeven egter bij hun befluit en naardien ik het onmogelijk vond hen kwijt te geraaken zonder hen met geweld van boord te jaagen, bewilligde ik 'er in: ik Helde hun egter voor dat het raadzaam was de voorzorg te gebruiken van hunne bedienden ook aan boord te neemen en hunne kano in het fchip te heisfen; Hij hadden 'er niets tegens zoo dat het gedaan wierd. Een deezer Opperhoofden had een zoo opregt en openhartig gelaat als mij immer is voorgekoomen en ik liet weldra allen agterdogtvaaren, dat hij enig kwaadwillig oogmerk zou voeden: beiden bekeeken zij alles wat zij in het oog kreegen met groote nieuwsgierigheid en aandacht en ontvongen de kleine gefchenken, welke wij hun deeden, met zeer veel dankbaarheid; wij konden egter geenen van beiden ovcrhaalcn om te eeten of te drinken, maar hunne bedienden vcrflonderi alles wat zij krijgen konden met groote gulzigheid. Wij bevonden dat deeze mannen reeds gehoord hadden van onze vriendlijkherd en milddaadigheid jegens de inboorlingen, die te vooren aan boord geweest waren, egter hielden wij het vertrouwen , dat zij in ons Helden, voor een buitengewoon blijk van hunne kloekmoedigheid. In dennagt hield ik het op den wind tot het aanbreekenvan den «ïagentoen haalde ik de zeilen weder bij; des morgens