Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BRIEF.

t blyft over, myh vriend! de beste beoefening der Godgeleerdheid is de beoefening van den Bybel, en het beste lezen van dit Godlyk boek is als men het menschlyk leest. Ik neem dit woord inden uitgeftrekften zin en in deflerkfle betekenis.

Menfchelyk moet men den Bybel lezen : want het is een boek door menfchen voor menfchen gefchreven: menfchelyk is de taal, menfchelyk de uiterlyke hulpmiddelen, met welke het gefchreven en bewaard is; menfchelyk is ook de zin, waar in het verftaan kan worden, ' de hulpmiddelen , die het'verklaren, het geheele oogmerk en het nut, waar toe het gebruikt moet worden. Gy moogt dus vastgeloven, dat, hoe menschlyker (in den besten zin van het woord) gy het woord van God leest, gy des te nader komt aan het oogmerk van deszelfs Auteur, die de menfchen naar zyn beeld fchiep, en in alle werken en weldaden, waar in hy zich als God aan ons vertoont, zeker menfchelyk handelt.

Gelooft gy niet, dat ik u hier mede eenen niets beduidenden locus communis wil zeggen? neen, myn vriend! de gevolgen van deze grondftelling, wel A bc

Sluiten