is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven betreffende de beoefening der godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 173 )

Tyrol als't ware, aan zynen Zoon, gelyk het volgende laatfte de aanfpraak van eene Oosterfche Winsbekaan haare Zoon en Dochter. Ik herhaal het, myn Vriend! misfchien; de minsten weten, wat voor fchoons aan veele zyden beoefenends en menfchelyks zy aan hunnen Bybel hebben. Ik kom tot het oudfte , geleerdfte en verhevenfta Leergedicht van alle Natiën, tot het Boek van

JobMaar, wat zal ik daar over zeggen? wat over

een Boek zeggen, wiens uitzicht my telken reis oeiyk een befternde Hemel, of gelyk de vrolyke wilde opfchudding der geheele Schepping, vermengd met de diepfte klachten der menschheid , van den aschhoop van eenen Vorst tot boven de rotzen van de woeftynen van Arabiën voorkomt. Myn tong bezwykt, om eene eenige befchry ving van God in de Natuur of in zyne Voorzienigheid , eene eenige gewaarwording van de moeilykheid, gelyk haar dit Boek vol van een inwendig Zielsgevoel opgeeft, laat ftaan de laatfte verfchymng, daar alles, wat groot en wonderbaar is in de Schepping, zamenkomt, om den luisterryken troon van

God te dragen eene eenige van deeze trek-

ken, zo als ik die gevoel, te pryzen. Hier zy myn ftilzwvgen lof, tot dat u eenmaal de Sterrenhemel van dkBoek opgaat, en zyn Ach en Wee zelve in

uw hart klinkt.

Wy hebben menigvuldige nieuwe hulpmiddelen daartoe. Behalven Scholtens , (dien Vogel, hoe-