is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven betreffende de beoefening der godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï?5 )

heid ook in dit Boek. Of de Gefchiedenis van Job eene Gefchiedenis dan een Verdichting is, hebt gy geen belang in; genoeg is het, hy komt in dit Boek voor, fpreekt en handelt, houd eene geleerde redenwisfeling op zynen aschhoop over de verhevenfte , gewigtigfte , moeilykfte ftoffen der menschheid, over de Voorzienigheid en 's menfchen noodlot: God zelf ontwikkelt en lost de knoop op, wat willen wy meer ? Wanneer werelden van Dichtkunde, Leergedichten, Theodiceen, en Zedekundige Natuurbefchryvingen in den Afgrond liggen en vergeten zullen zyn, zal dit Boek opgaan met eenen eeuwig nieuwen Hemelluister en

Sterrenklaarheid.

Het Hooglied volgt. Het geen ik voor 5 of meer jaaren daar van gezegd heb, kunt gy inde Liederen der Liefde lezen; Het was toen myn oogmerk niet, om dit Boek in de byzondere plaatzen oordeelkundig te behandelen , op dat ik my in geene byzaaken te buiten ging, en, gelyk het meestal pleegt te gefchieden, door geen onwezenlyke bywerken anderen het hoofdoogmerk misten, had ik bykans den Tekst van Lüther er geheel bygevoegd, om dat my doorgaands aan geen leeswyzen en gisfingen gelegen was, maar aan het oogmerk van het geheel, aan zyne in het oog lopende vorm en gedaante. Lees in dit gezichtspunt dit Boekjen, en gaa naderhand zelf verder. De ontelbaare en ongelukkige Uitleggers zal ik u misfchien in het vervolg noemen ; voor eerst kunnen u Doederleins