Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 352 )

geven, verzegeld worden enz. hangen geheele redenen van Christus, die met eene groote zorgvuldigheid , zoo als zyne weinige naauwkeurig verhaalde wonderen, uitgevoerd en tot één doel nevens elkanderen geplaatst zyn. Ik wenschte, dat er uit het Oosten eens omftandigheden ontdekt werden, tot welk naaste oogmerk Johannes eigenlyk zyn Euangelium dus ingerigt heeft ? Gaf dit hem mogelyk de School van Johannes, den Dooper? Gelyk wy zulk eene Hand. XIX, 3. juist te Ephefus aantreffen, daar hy leefde, en die ook nog tegenwoordig in Afie ftand houd: Want te vergeefs is het toch niet, dat onze Euangelist zoo dikwils en uitdrukkelyk Johannes beneden Christus fielt en hem alleen als getuigen van deezen voordraagt. (Hoofdft. I, 6-35. Hoofdft. III, 25-36. Hoofdft. IV, Hoofdft. V,33—36. i/oo/V//ï.X,40,42.enz. tot Hoofdft. XX, 31.) Waren deeze mogelyk voor de eer van hunnen Johannes fterker ingenomen, dan die Paulus vond en in Christus doopte? Waren zy mogelyk gelyk zy nog zyn , met Wysgerige Sekten verwerd, wier gewoone, flerke geliefde uitdrukkingen Johannes by gevolg gebruikt, op Christus toepast,, en even daar door goed maakt? Eene nadere kundigheid van deeze Sekte uit het Oosten, en der Heilige Boeken, die zy nog hebben, zou ons daar van eene Gefchiedkundige oplosfing geven. Want tot een Leerftellig verftand van zyne Schriften hebben wy zeker geene nieuwen getuigen uit het Oosten nodig.

In

Sluiten