Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

19.

De Rand zorgt almede voor de inftandhouding van het Weduwen Fonus der Marine, volgens hec Reglement daar vanzynde, en doet aan het Staats Bt'vintl zodanige Voordragten tot fnftandhoBdjwg en verbetering van hetzelve, al» de Raad nodig zal oordeelen»

flO.

De Raad houdt toezicht, dat 's Lnnds Schepen en Vaartuigen van Oorlog, het zy in acüueekfd dienst, het zy opgelegd , in behoorlyken (laat gehouden worden, dat geene andere dan nodig: en voor den L°nde voordeelige Reparatien aan dezelve geleideden, en dat fh dezen, zo w 1 als in alles, wat daar toe betrekkclyk moge zyn, de meest nogelyke bezuiniging worde betracht.

Her zelfde wordt in acht genomen omtrent alle Arfennalen, Magazynen, Werven, Dcikfcè.n, Sluizen als andere Werken, onder directie van den Raad ftaaude, en den Lande toebehoorende.

ar.

De Raad laat nimmer eenigen nieuwen Aanbouw of kostbare reparatie van Schepen of Vaartuigen van Oorlog, of van Gebouwen, en andere Werken gefchieden, buiten iiitdrukkelyke en voorafgaande authorifatie van het StaatsliemnJ.

S2.

De Raad zal byzonder toezien, en door de Commisfarisfen Directeurs in de Departementen doen toezien , dat de Equipagemeesters, mitsgaders de Conflructeur Generaal, in derzelver Posten, met alle mog. lyke Vver, trouwe en Eerlykheid werkzaam zyn, en alle voordeel en bezuiniging van den Lande in acht nemen; en in het algemeen dat alle Civile en Militaire Beambten, onderdesRaads orders ftaande, zich füptelyk houden aan de Infixuccie, voor dezelve in hunne refpective Qualiteiten gemaakt, of nog te maken.

S3.

Sluiten