is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het voorgevoel en de schyngezichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OM HET TOEKOMENDE TE ONDERZ. $. l6. 200

ook aldus begreepen en zulk een noodzaaklykheid is het Sterrewichgelend noodlot (Fatum astrologicum) (s). Geleerde mannen hebben ondertusfen reeds beweezen dat zo wel de dwaal als vaste fterren noch na de wet van onwerktuiglyke bewegingen, noch door de werktuigelyke werkingen, dat is door ftooten of drukken ergens een daadelyk en bemerkbaar gevolg op onze aarde voortbrengen kunnen (f). Zy hebben zelfs geen vermogen over den natuurJyken ftaat der aarde, en nog zo veel te ~ minder over de menfchelyke zaaken: de

wel'

(j) Eene zeer nuttige Verhandeling San de Sterren Vöprzïgkunst en Planeetkiinde vindt men in Uszbrs Samml. kluner Schriften: (gelyk men ook liet gevoelen der ChaMeën cn der oude Philofoophen nader vöorgeftelu kan zien in eene verhandeling over de Fortuin , voorgelee* ikn in de Maatfchappy Felix Jleritis, en by den Uitgeever deezes te bekomen.)

(<) Zie Atlgèmemes tlagazin der Nafür, Kunst und Wisfenfchaften 8. Th. f, 77. und fern. waarin eene leezenswaardige verhandeling over den invloed der Hemelfche lighanmen voorkomt, dat 'er egter ten opzigte van het weder iets uit de Hemelfehe lighaarhen op te maakcn is', en in hoe verre dit mooglyk zy,zal ik beneden §. 25. II. bybrengen.