Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

485

BVCELOOViCE

gehouden f». Ik zal de plaatzen waar deeze Oraculen zig bevonden, en hunnen dikwyls belachgelyken, voor 't minst dikwyls herhaalden, oorfprong hier niet behoeven by te brengen ; maar veel eer trachten om de volkomene nietsbeduidend. heid van deeze bygeloovige aanwyzingen, en den grond waarop men zo veel van dezelven pleeg te houden, ontwikkelen.

Wat dan eerftelyk de onwaarde der Oraculen aangaat, deeze vloeit voort uit de dubbelzinnigheid dier antwoorden die door dezelve gegeeven werden. Want zy waren , wanneer men de verdichte uitfpraa. ken 'er van afzonderen wil, zo onbepaald faamgefteld, dat men zig van het toeko« mend gevolg geen regte of zeekere voorftelling konde vormen. Een zaak mogte

ook deezen of genen gelukkigen of

ongelukkigen uitflag hebben, altyd

wisten de Heidenfche Priesters de uit. fpraak van 't Oracul goed te maaken en als vervuld te verklaaren. Eenige voorfa eel-

f» Zie hier van beknoptelyk het Verfuch eii.tr fchichte der vornehmjle Orakel, 1775. §. 3. 4. 5.

Sluiten