Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UlTERLYKE AANWYZINGEN. §. 28. 489

toepasfelyk konde gemaakt worden. De Priesters der Syrifche Goden, gaven insgelyks veele dubbelzinnige antwoorden: zy hadden twee verfen van den naavolgenden inhoud vervaardigd:

De aangefpannen osfen doorfuyden her aardryk Op dat de landen hunne vruchten voordbrengen;

Hier meede beantwoordden zy alle de hen voorgelegde vraagen. Vroeg men omtrent een voorgenoomen reis, — dan waren de osfen aangefpannen en reisvaardig, en de vruchtbaare velden voorfpelden geluk. Vroeg men omtrent een Landgoed dat men

van zins was te koopen dan waren de

osfen die het ftonden te bearbeiden reeds voorhanden, en de toefpeeiing der vruchtbaare velden , behoefde men dus meede niet verre te zoeken. Was men voorneemens ten flryd te trekken , en wilde men het volk daar toe aanfpooren , dan beduiden de aangefpannen en onder het juk gebukte osfen, de vyanden dien men onder het juk brengen wilde (z). Verfchei-

de-

vO Zie van dalbn, U c. p. 171 fqq.

Sluiten