is toegevoegd aan uw favorieten.

Beredeneerd register ofte hoofdzaaklyke inhoud der Verhandelingen, die in de XXVIII deelen van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen voorkomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:t6"8 RIVIEREN.

fchen, eer men dat werk begint, naar de uit» komst der boven gemelde middelen, 157, 158. Drie getekende Kaarten helderen alles op, 158.

£ Berigt nopens de verdeeling en zamenloop

der Rivieren, door R Frisi XIV Deel bl. 112. Uit de proeven, die de Rhyn by Mentz, de Moezel, en de twee takken van den Rhyn by Emmerik opleveren , volgens Gennetté, befluit hy, dat de Landen niets toebrengen om de hoogte van het overftroomend water te verminderen; maar dat de Wateren, in eenen boezem vergaderd, eene veel grootere meiheid verkrygen, en dat, hoe dieper de grond uitgegraaven is, zo veel te minder zy nadeel doen aan de nabuurige akkers en dyken, 113. Die is bevestigd door een proef, in eene doorkonst gemaakte Rivier te Leiden, 114, 1(5. Die Helling gaf twist en twyfel in Italten , 115. Men nam , op verfcheiden plaatzen, nieuwe proeven; maar zy vielen anders uit, 116,117. De gevoelens der oude Waarneemeren worden by deeze gelegenheid opgegeeven, 118-122,

waari-y de laatere komen, 123 125, Cn

daaruit wordt beweezen, dat het fluk, waarover men verfchilt, door natuurlyke Waarneemingen veel naauwkeuriger bepaald wordt, dan door Konsrrivieren; dat de proeven van GenNeté geen genoegzaamen grond hebben, om zyn befluit te doen vast gaan; en hoedanig de zamenvloeing des Waters in de daad zy, 125, 126", het geen door voorbeelden in Italien bevestigd wordt, 126-130.

ROE,