Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»®4 WATER.

licht Helde, en leerde ook op de fnelheid van het ftroomend water te letten , 6. Verfcheiden geleerde Italiaanen fpanden hunne vermogens in, om dat te bepaalen, 7,8. De zaak was moeilyk, en reeds twee Eeuwen nagefpoord, waarom de Holl. Maatfehappy het onderzoek op nieuw wilde aanmoedigen door de bovengenoemde Vraag, die men in drie Afdee-

lingen beantwoordt, 8 «. Zal men dit

Stuk, in de eerfte Afdeeling, voor min kundigen klaar maaken, dan is het noodig, de oorzaaken der beweeging en fnelheid van ftroomend water vooraf te laaten gaan , 10. De eerde oorzaak der beweeging van ftroomend water is gelegen in de drukking en zwaartekragt der vloeiftoffen, 11, 12. Deeze drukking werkt in Rivieren, die langs hellende bedden ftroomen, 12 -14. Welke berekening Bernoulh en Gal 1 leo, 14, SiLBERscHLAGen duBuat» 15 > Castelli en Guglielmini, 16,17,nevens

MONTA N ARI,CASSINI en B arrattie-

Rl daarop gemaakt hebben, 17-20. Grandi verfchilde van Guglielmini, 20-22; doch was zelf met zyne befchouwing niet geheel te vreden. Zendrini floeg een anderen weg in; doch, wegens eenen ©isflag, dreef

de Theorie van Grand 1 boven, 23 25.

Michelotti liet de Waterweegkunde op die grondregels rusten, 25, welke door onzen Schryver hier overwoogen worden, 26-29. De opgaaf van 't gevoelen onzer Vaderlanderen, 's Gr avesande , Lulofs, Vel-

sen, en Cruquius, 30. 32; nevens, de

onderftellingen van Marïotti, Pitqt en

Lor«

Sluiten