Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van M O S E S. Hoofdd. XLV. 501

waardfte Vader nog? — doch zijne broeders waren zó verbaast, zó beteuterd, dat zij als beelden roerloos ftom Honden.

Dc brocdcrlievende Joseph befchouwde hunne ontroering met een bevallig oog, cn zegt; treedt toe! — omhelst mij mijne broederen ! herkent in mij uwen JoSeph, die gij over twintig jaaren tot de EgyptHche flaavernij verkogt hebt.

Laat geene bekommernis U te rug houden om de broederliefde te bewijzen. Wreekt u niet over u zelven, daar gij mij juist hier, het land van mijnen voorfpoed verkogt hebt ; want het is eene Goddelijke beftelling geweest, die dit alles ten uwen beste zo fchikte, om in dezen hongersnood uw leven te beveiligen: want fehoon 'er nu reeds twee jaaren van hongersnood, na eikanderen geweest zijn, zo moeten 'er toch nog vijf zulke bekommerlijke jaaren volgen; in welken, van wegen de droogte, het land niet eens beploegd, veel minder geoogst zal worden.

Bemerkt doch daar uit, dat het God was, die mij over zo veele jaaren, op zulk eene wijze naar Egypten fchikte,

voorbeeld. Zulk een «slijk en luid gegil tonnen dc fterktc der fpreekwijzen. — Dit gefchiedde zo droefheid, C hard in geeft daar voorbeelden van.

o*. 7. Zie daar de menfehenvriend bij uitnemen hunne handelwijze een zwenk gecvende, cn op d beroepende, daar door hunne vrijmoedigheid op. -

H 3

der nog? cn zijne broederen konden hei ƒ niet antwoorden: wam zij waren verfchrikt voor zijn aangezichte

vs. 4. En Joseph zeide tot zijne broederen; nadert toch tot mij: en zii naderden : toen zeide hij; ik beu Josi;pit uw broeder dien gij naar Egypten verkocht heb;.

vs. 5. J.Taar nu, wcest niet bekommerd, en [de toorn] ontfteeke niet in uwe oogen , om dat gij mij hier heenen verkocht hebt: want Aihbim heeft mij voor uw aangezichte gezonden, tot behoudenis des levens.

vs. 6. Want het zijn nu twee jaaren des hongers in 't midden des lands, en daar zijn nog vijf jaaren, in welke geene ploeging, noch oogst z^n zal.

vs. 7. Doch Ailrbim heeft mij voor ulier'- aangezichte heenen „ezonden, om u een overblijfsel tc fteilen

tij maaken, van daar .vel in vreugde als in

Iheid! hij wekt, aan e Voorzienigheid zich

Sluiten