Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het EERSTE BOEK

op d'aarde , en om u bij 't leven te behouden door e?ne groote verlosfinge.

vs. 8. Nu dan, gij hebt mij herwaards niet gezonden; maar /Elohim zelf , die mij tot Pu ara o's vadet gefteld heeft, en tot eenen Heer over zijn ganfche huis, en regeerder in gansch Egyptenland.

vs. 9. Haast 11, cn trekt op tot mijnen vader , en zegt tot hem , zo zegt uw zoon J oseph: /Elohim heeft mij tot eenen lieer over gansch Ecyptcnland gefteld: kom af tot mij, cn vertoef niet.

vs. 10. En gij zult in 't land Gofen woonen , en nabij mij we-

9U 8. Zou hij het dan kunnen wreeken, daar juist hunne misdaad een middel tot zijne bevordering geweest was? dit moest hen moed inboezemen.

vs. 10. Wanneer, volgens de waarfchijnlijkfte gedachte van JaklonsEl, Gifen, die ftreek genoemd wordt, vfclkc door middel van den Nijl

tot

om onder eene menigte van menfehen , die door gebrek omkomen zullen u tc beveiligen, en om u beftendig onderhoud tc verfchaffën, en wel door zulk eene ongemeene redding.

Zijt dus niet ontroerd, maar geeft Gode dc eer: want niet gijlieden maar God zelf heeft mij tot zulk een gewigtig einde hier gebragt. Die God die mij tot des Konings raadsman, vertrouweling gemaakt heeft; ja mij als ccn Vader eerbiedigt, die mij tot een Opperhofmeester, over zijne Koninglijke huishouding; tot eerden Staatsman en Regent over het magtig Egypten aangcdeld heeft.

Nu dan, mijne broeders! wilt gij mij believen? maakt dan fpoed in uwe te rug reize naar mijn' lieven Vader. — Brengt hem zelf de volgende boodfchap: — uwe oogappel, uwe Josepii, in wiens boezem gij wel eer uw geheimen ontlastte, is nu een eerde Regent over gansch Egypten. Ai! vergun hem zijne bede; trek, zonder bedenking, zonder vertoeven, indien het uwe kragten dulden, naar Egypten.

Gij behoeft niet bekommerd te wezen, wars van het Hofleven zijnde, dat gij de

Sluiten