Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°4 'Het EERSTE BOEK

vs. 14. En hH viel aanBenjAMi n'szfjns br»edcrs bals eri weende : en ]') e n ] a m i N

weende aan zijnen hals.

vs. T5. En hij hnstc alle zijne broederen, en Wgeixte over ben: en daar na 1'prakcn zijne broederen met hem.

vs. 16. Als dit gerucht in Pu a r a o's gehoord werd, dat men Z-'ide , J o.s f. p n s broederen zlin gekomen ; was het goed in de oogen van P11 arao, cn in de oogen van zijne knechten.

vs. 17. En Pii a-

it a o zeide tot J os ep 11; zeg tot liwc broederen, doet dit, laadt uwe beesten , cn trekt heenen. naar 't land Kanathi:

• vs. 18. En neemt uwen vader, cn uwe huisgezinnen,cn komt tot mij: cn ik zal u het beste van Egyptenland geeven: cn gij zult het vette van dit land eeten.

De natuur in Benjamin, boven de bedeesdheid zcgcpraalcnde, tradt bij het eerfte voord: — ftraks fchoot Josepii toe, viel hem om den hals, cn lag zijn hoofd, al dikkende, op Benjamins aangezicht.

Daar op volgden de andere broederen, hij omhelsde hen allen hartelijk; de traanen zijn getuigen, dat liet geen Hovelings pligtpleegingen zijn. — Daar na begonnen de gemeenzaamcre broederlijke gefprekken.

De Maar van deze aandoenlijke ontmoeting, vloog ras over tot het Hof van Rharao; ieder verhaalde den andereu, lat J o s e p ii s broederen gekomen wa•cn; de Koning, ja alle de Hovelingen, ïaatncn deel in deze tedere ontmoc :ing.

P11 a r a o ontboodt Josepii, en zegt: mijn trouwe dienaar, verplicht uve broederen, zo ras de eerfte genicing van elkanders vriendfehap verkoeld dj, om dan met wel geladenc beesten, ot mondkost voor de te rug reize naar Kanaan. te vertrekken. — Maar voeg, ïit mijnen naam 'erbij, dat uwen broede•en ouden man en dc huisgezinnen aanpooren, om zich gereed te maaken om :e zaamen in Egypten tc komen. Dat k hun het beste van Egypten , tot ;en verblijf geeven zal, cn dc beste , roordbrengzcls des lands, zullen zelfs n dezen honger hun gegeeven worien.

Sluiten