Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT,

byz.ondere Relatie, tpelke il^, uit hoovde van ■den Poft, die ij^, nu ruim vyfüg laar en alhier beIdeede , tot de militie heb , ende de verpligtmg, daar door op my leggende, doen my dee&e myne nadere Con(ïderat:en over de, jederd enige tyt zoo hcevig aangevalle, en van alle kanten vervolgd wordende Mihtaire jurifdiöiej door den druk^gemeen maakem mar toe my nog te meer verpligd vinde, uit hoovde van mynliné, den 15 February 1749 aan den overheden Advocaat Fifcaal van dc Generaliteit Mr: Ian Wybo, tot defzelvs particuliere informatie gefchreevcn»

Behelpende die brief hoovdzakelyk^myne Confideraticn, Dver de uitgefirektheid der Cnmineele Militaire jurisdictie, «0 volgens het Roomfche Regi, als volgens de Crimineele Ordonnantie van het jaar 1570 traar op men zjg, ter dier tyd, nog aller■ fier kit, toc reftriólie en bepaaling der militaire unfdiclie, fundeerde en beriep, en waarover, in t byzonder, den Fi7_ caal Wybo, myne confideraüen had verzegd: By welke ik^alnog, zoo ten aanzien van het Roomfche Regd, als ten aanzien van die crimineele Ordon-. fiantie perfifteere.

* h TM

Sluiten