Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en te beletten, dat die daar van niet afgetrokken worde.

En niet tegenftaande deeze militaire jurifdictie, met «neven als de borgerlyke, geadmitteert en ge-exerceert word in het geheele Territoir van den Souverein, alwaar de militie zig bevind, zo behoud dog altoos den Souverein het opperde en onafhankelyk gezag over het Territoir en het Land: Ende de een en andere Regters hebben alleen maar het Regd, om ieder in het zyne, het aan ieder van hun competeerende Regtsgebiet, over de geene waar over zy refpcctivelyk gefield zyn, te exerceeren in alle plaatzen van het diftricr, van het geheele Territoir en gebiet van den Souverein, alwaar zy zig bevinden, en het is ook alleen in diopzigd, dat de eene en andere jurifdiclie kan genoemd worden een Tcrritoriaak jurifdictie, exerceerendc ook ieder, in iedere plaats of diftrict, de jijrifUidie van den Souverein van het Territoir, en niet de jurifdictie van enige andere of vreemde Mogendheid.

Omtrent welk een en ander alle fpeculatie ert twyfe. Kng van zelvs ceffeeren en vervallen zoude, indien maar met aandagd gelet, en altoos in agd genomen wierde, dat de militaire Leeden der gemeene maatfehappy, zo min byloopcrs of onderhoorige van de borgers zyn, als deeze zyn de byloopcrs of onderhoojdge van de militie; maar dat beide zyn byzondere en ieder op zig zelvs beftaande Leeden van het geipeene lighaam van bet gemeene best. die, vermits

Sluiten