Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

donnamie aengenomen hebben. ■ 1 • In Gelderland , Holland , Zeeland en Utregt worden zedert wel verfcheidcne Artikulen deezer Ordonnantie ingeroepen , en , miflchien , gevolgd by de Rechters. Dog deeze Artikulen zelfs hebben geen kracht eener wet, ten zy men de volkomene onderhouding daervan onweederfpreekclyk bewyzen kan (a) : om dat men, daer dezelve Ordonnantie nimmer noch in 't geheel noch ten deele op hoog gezag aengenomen is , aen deeze Artykulen geene andere kragt dan van eene gewoonte , waervan de onderhouding den Rechter , genoegzaem moet worden beweezen, kan geeven. — Maer in Friesland, Overyflcl en Groningen, welke hunne byzondere Landrechten hebben, is deeze Crimineele Ordonnantie nooit of in 't geheel of ten deelen , ftilzvvygende of uitdrukkelyk aengenoomen , en is mitsdien in die Provinciën in ja~ dtcando nimmer gevolgd.

Is deeze Crimineele Ordonnantie Wel Ed. Geftr. Heer , dan niet alleen door de Staeten Generael opgefchort , en de oeffening derzelve verbooden? is dezelve daerenboven naderhand nooic door eene, veelmin door alle, Provinciën uitdrukkelyk aangenoomen, en op nieuw in gebruikt gebragt? heeft: zelfs geen van haere Anykulen ergens eenige kragt van wet, ten zy deszelfs volkomene onderhouding

ad

(«) Graswinkel Opperfte Macht T. I. p. 1063. B 4

Sluiten