is toegevoegd aan je favorieten.

Korte en zaakelyke beschouwing van de verschillende begrippen over de militaire jurisdictie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

min gewigtige, laften op derzelver fehouderen leggen — en deze myne gedagte Wel Ed. Geftr. ftrookt in allen deele mee den eerbied aen die Doorlugtig Hoofd verfchuldigd , 'c welk in zo veele Braeve en voorcreffelyke Regenten genoegzaeme hulpmiddelen kan vinden om deze leemten wegtcnemen. terwyl ik even rondborftig , zonder eenige aenmerkingen te maeken, toeftemme dat de Stadthouders uit hoofde van het vertrouwen, welke alle de geweften natuurlyk in hem ftellen moeten—en uit hoofde van den klem , welke hun aenzien aen hunne befliffmgen kan geven als de levocgdfte Scheidsmannen kunnen worden aengenxrkc •—onderfteld zynde dac er een arbitrage verei Ichc werdc — jae , ik durve hec wacgen ce beweren dac een Sta pt hou der moet enderfteld worden alle de verbischten, door den Heere Paulus in een fchcidsman ingewikkeld gevorderd, — boven anderen ?<? bezitten: maer zoude men hier uic met dien aenZienelyken en kordaeten man by den Heere Paulus lil. Deel bi. 175. mogen belluiten „ dat er geene andere Zegsmannen kunnen „ te pas komen — dac 'er buicen den Erfftadc„ houder geenen uic re denken wae„ ren - in welken deze eigenfchappen in 'c geheel of een deele ooiT konnen zamen „ Jopen.

Tot welken laegen peil zoude ons lieve Vaderland gedaek zyn , wanneer in hec zelve geene

Re*