is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van eenen Amerikaenschen landman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104- DERDE BRIEF; GESCHIEDENIS

kleenen handploeg, welken ik" medegebracht hebbe. Jakob. Deze kan hier niet uitvoeren, Andries! gij zijt een bekwaemman; indien gij gewillig zijt, zult gij ras leeren. Ik zal uzeggen , wat ik voor hebbe te doen. Ik zal u nae mijn huis zenden, waar gij twee of drie weeken zult vertoeven, en u zeiven oefenen in het gebruik van den bijl, die een der voornaemfte gereedfchappen is, welke de Amerikanen, en vooral die zich diep in 't land willen ter neder zetten, behoeven. Kan uw vrouw fpinnen? Jndries. ja, dit kan zij. — Jakob. Wel nu, dan zult gij, zoo dra gij in ftaet zij:, den bijl te handelen, gaen wonen bij Mr. P. R.3 een mijner bijzondere vrienden, die u voor de zes eerfte maenden vier daelders , maer vervolgens , zoo lang gij bij hem blijft, den gewoonenprijs van vijl daelders ter maend zal geven. Ik zal uw vrouw in een ander huis beftellen, daer zij een halven daelder ter week met fpinnen zal verdienen, ea uw zoon een daelder ter maend-, om het vee te drijven. Boven dit zult gij goede maelen eeten en goede bedden tot llaepen heb-

bem Zou dit alles u wel voldoen, Andries?

_ Hij verftondnaeuwlijks, wat ik zei, of de eerlijke traenen van dankbaerheit vloeiden uit zijne oogen, terwijl hij mij aenzag, en zijne woorden fclieenen tuiTchen zijne lippen te blijven

fteeken. Dit was, fchoon hij zweeg, een

krachdgc manier van fpreken ; daer was, behalvendit, iets bij uitftekaendoenhjks,in een man van zes voeten lang dus traenen te zien ftorten, en zij vérminderden het goed gevoelen niet, 't welk ik van hem had opgevat. Eindelijk zei hij mij, dat mijne aenbiedingen meer

wa-