is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 441 )

Diennaren der Juftitie , en alle andere Suppoosten hoegenaamd, by of van elk Gerechtshof, zonder onderfcheid van wat foort, aart of natuur, dezelve misdry ven zouden mogen zyn , of welke ftraffe daartoe by de Wet mogt wezen bepaald.

Art. 178.

Ten tweeden : over alle misdryVeninde waarneming hunner posten begaan, door eenige van de perfoonen in het voorig Artikel genoemd, door de Bailliuwenfungcerendc by deBurgerlyke Rechtbanken, door Commisfarisfen der Nationaale Trefbrje, doorNationaale Ontvangers eii verdere lunantiëele Beambten, door ondergefchikte Finantiëele Ambtenaaren in de Departementen en Gemeenten , doorMiwisters Suppoosten of Bedienden van Commisfarisfen der NationaaleTreforie en Rekening, van de Raaden derBuitenlandfche Bezittingen, of van de Dcpartementaale Beftuuren, door Suppoosten ol Hedienden van het Vertegenwoordigend Lighaam en van het Uitvoerend Bewind , en eludelyk'doorLeden, Minis ers, Suppoosten, of Bedienden van Gemeentc-Beltnureu , en van alle Adminiftratieve Beftuuren, onder de hier voorengemelde benaamingen niet begrepen, zonder onderfcheid welke ftralïë by de Wet op dezelve misdry ven mogt wezen bepaald, en al is het dat de voorzeide Perfoonen reeds hebben opgehouden hunne gemelde posten te bekleden. Art. 179.

In alle de voorzeide gevallen wordt het Proces, van den beginne tot den einde, by , het Hof behandeld, en het Vonnis altyd by hetzelve uitgefproken ert ter uitvoer gebragt, , zonder dat de Burgerlyke Rechtbanken daar ' mede eenigzins gemoeid zyn.'

Art- 1S0.-

Eu moet de befchuldigde in alle de voorzeide gevallen te recht (ban voor dat Hol', binnen welks Departement hy ter za-.tke van

de

Leden, Ministers enz.

§ i78. Ook over misdryvén van fommige Perfoonen in dé waarneming hunner Poéten.

*

% 179' &

die deeze gi•>alle n het geWel Proces hy het Hof ie behandelen;

§ 180 Bevoegdheidan elk Hof