Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 513 )

Art. 14.

DeDepartementaale Gerechtshoven,de voorzeide aanfehryving bekomende, zyn gehou-j den terftond, of zoo dra mooglyk, tot de gevor-1 derde uitlooting over te gaan; doch, wanneer j de aanfehryving ontvangen wordtin de Vacan- / tie, wordt de Looting voor ééne week uitge-; Held, en de afwezige Leden middelerwyl door j den Prasfident befchreven. /

i

Art. 15.

Van de Looting worden uitgezonderd: Eerftelyk, die uit hoofde van betrekking: tot de befchuldigde Perfoonen, of tot de zaak j waar over de-befchuldiging loopt, daar over niet als Rechters behooren te worden toege-; laten.

Ten tweeden, die om gewichtige en billyke redenen, betrekkelyk de befchuldigde Perfoor nen of de zaak waar over de befchuldiging gaat, van de Reehterlyke behandeling daarvan, en dus ook van het deelen in de gemelde looting, verzoeken te zyn ontflagen, en aan welke dat verzoek wordt ingewilligd.

Art. 16.

De beflisfïng van dit een en ander wordt overgelaten aan het Gerechtshof, het welk de Looting zal doen; en zullen daar in worden in acht genomen de voorfchriften, voorkomende van Artikel 48. tot Artikel 53. inge-" floten van de Inftruc'tie voor de Departementaale Hoven.

Art. 17.

7c» derden, worden van de Looting uitgezonderd zoodaanige Leden van het Hof, waar van zich de waarfchynlykeid voordoet, dat dezelve om ziekte of andere foortgclyke gewichtige redenen, hun of de hunnen betreffende, zouden belet worden ter beffemder tyd van huis te gaan, of de Vergadering der Vierfchaar aanhoudend te kunnenbywoonen.

Art. 18,

§.14. De

iovenzooda* tige aanchryvingbe'omende,noeten terlond tot uit-! ooting overgaan.

•an de Looing worden ütgezonlerd,

§. iCTstifks vordtdoor bet Hof bevist , en wat iaaromtrent \n acht te nemen'

§.17. Andere redenen van uitzonlering.

Sluiten