Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 515')

in'et zyne Godsdienstige gevoelens overeenkomende, den navolgenden Eed af:

„ Ik beloove en zweere, dat ik in de „ zaak of zaaken, waarover deeze Vier„ fchaar te famen geroepenis, aan nie„ mand eenigen raad heb gegeven, noch „ zal geven, rechtdreeks of van ter zyde.

Dat ik myin het Recht fpreken zal „ gedragen met alle oprechtheid, eerlyk„ beid en onzydigheid, zonder daar in „ aan dc Partyën toe te dragen eenige

* gunst of ongunst, en zonder my daar a van te laten aftrekken door eenige bert weegredenen hoegenaamd.

„ Dat ik op eigen gezach nimmer zal » openbaaren het geen uit den aart der

* zaak behoort geheim te blyven, en by„ zonder ook niet de gevoelens van my „ zeiven, of van myne Medeleden, het zy „ voor of na den afloop der zaake.

„ Dat ik door my zeiven of door myne „ Huisvrouw of Kinderen. geerte giften, „ gaven of gefchenken, zal aannemen of „ genieten van de Befchuldigden of van „ eenige Perfoonen, die ik wete, geloove „ of vermoede hunne Vrienden of Begun-

ftigers te zyn, hoe klein dezelve gif-' „ ten, gaven of gefchenken, ook zouden,i mogen zyn, zelfs niet van fpy zeof „ drank, het zy voor of na den afloop „ der zaak.

„ Eri dat, voor zoo verre immer eeni„ ge giften , gaven of gefchenken, tot „ my rnogten komen, welke ik ter dier „ tyd of daar na mogt gelooven of ver4 moeden van de Befchuldigden of hunne „ Vrienden of Begunftigersmy gezonden „ te zyn, of ook indien ik mogt vernes4 men, dat immer by myne Huisvrouw

* of Kinderen, zulke giften,- gaven of

ge»

Sluiten