Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C gi6 )

1 25. N,ei te deliberecfendanmetalle de lieden,

5.26. Hoe, indien daar in verhindering voorkomt.

f. 27. Aanftelling van een Secrcta ris.

§. 28 Zym lerëischfen.

5.29. Eed

„ gefehenken, waren aangenomen, ik de „ waarde daar van oprechtelyk zal be„ grooten, en uitkeeren ten behoeve van M de Armen.

„ Dat ik eindclyk, zoo veel in my is, „ getrouwelyk zal nakomen de Inftrudlie „ voor de Vierfchaar."

Art. 25.

By deeze Vierfchaar kan niet anders worden gedelibereerd dan in tegenwoordigheid van de vyf Leden.

Art. 26.

Indien 'er, het zy in den beginne of daar nai, eenige verhindering voorkomt, waar door niet alle de benoemde Leden aanwezig zyn, geven de overige daar van kennis aan het Hof, waar toe het Lid, by 't welk de verhindering plaats heeft, behoort, ten einde by het zelve eene nieuwe uitlooting worde gedaan, welke in dat geval daadelyk en zonder uitftel moet gefchieden. — Ten ware de overige Leden der Vierfchaar om een of andere reden nuttiger oordeelden , daar van aan het Vertegenwoordigend Lighaam kennis te geven, en deszelfs goedvinden te vernemen.

Art. 27.

, Alle de Leden der Vierfchaar te zamen gekomen , en de Vierfchaar geconftituëerd zyn-

. de, voorziet dezelve zich, zoo dramooglyk, van een Secretaris.

Art. 28.

, De Secretaris moet in zich vcrëcnigen dezelfde verëischten, als de Ministers by de Departementaale Gerechtshoven.

Art. 29.

Alvoorens zyne. functie te aanvaarden, is hy verplicht in handen van den PraeUdent der Vierfchaar, op de wyze met zyne Godsdienftige Gevoelens overeenkomende, afteleggen den navolgenden Eed:

» Ik

Sluiten