Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y, tk beloove en zweere, dat ik in de h zaak of zaaken , welke by deeze Vier„ fchaar zullen worden behandeld, aan

niemand eenigen raad zal geven, noch „ rechtftreeks, noch van ter zyde.

y, Dat ik getrouwelyk en met alle op-

rechtheid zal aanteekenen, opltellen, „ registrceren en bewaaren, alles wat „ my by de Vierfchaar zal belast worden *

„ Dat ik op eigen gezag nimmer zal „ openbaaren het geen uit den aart der „ zaake behoort geheim te blyven, en „ byzonder ook niet het geen my uit de „ Stukken, Informatiën of Verhooren, i, zoude mogen blyken.

„ Dat ik geduurende myne functie door „ my zeiven, ofdoormyneDuisvrouwof „ Kinderen, geene giften, gaven of ge„ fchenken, zal aannemen of genieten ,'of „ ook my doen toezeggen van de lk„ fchuldigden of van eenige Perfoonen, „ die ik wete, gcloove of vermoede „ hunne Vrienden of Uegunltigcrs te zyn, „ en ook nimmer en te geener tyd zulke „ giften , gaven of gefchenken , welke „ geduurende myne functie aan my, my» ne Huisvrouw of Kinderen waren toe„ gezegd, zal aannemen.

,, En dat, voor zoo verreik mogt ver-

nemen zoodanige giften, gaven of ge„ fchenken, by myne Huisvrouw of Kin-

deren te zyn aangenomen of ontvangen, „ ik de waarde daar van oprechtelyk zal „ begrooten en uitkeeren ten behoeve van j, de Armen."

Art. 30.

De Vierfchaar kan den aangeltelden Secrearis ten allen tyde wederom afftellen. / Art. 31.

Zoo lang 'er geen Secretaris of wanneer dezerve afwezig is, wordt deszelfs Post waar-,

ge-

f. Zo.Afroods futt'

Sluiten