Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geert een riet Leden als Se cretaris.

y i. 3*- Beirekking var den Agent tot de Vierfchaar.

%-Z%.Wyze van procedeeren.

5.34.^-

guest door den Agent inteleveren, en wat daar by in acht te nemen.

$• 35- By ii Vierfchaar aller, eerst te overwegen ofwel bevoegd is.

%. 36". Wat te doen, in-

■ genomen door een van de Leden, daartoe; • by de Vierfchaar te benoemen, doch waartoe de Prajfidcnt niet verkiesbaar is. Art. 32.

. De Vierfchaargeconftuucerdzynde, (laat cte [Agent van Justitie, ais Aanklaager, totdezclve in een cvengelyke betrekking, als de Procureur Generaal tot de Departementaale Gerechtshoven , en ligt ten dien opzigte onder dezelfde vcrpligtingeri.

• , Art. 33. De wyze van procedeeren is dezelfde als by de Departementaale.Gerechtshoven in.Crimineele zaaken, waar van Zy ter eerfter inftantie van den beginne af kennis nemen, uitgezonderd het geen by deeze Inftructie uit drukkelyk nader zal worden bepaald.

Art. 34.

De Agent van Justitie is verpligt terftond aan de Vierfchaar Request inteleveren, met overlegging van het Decreet van befchuldiging, van zyne ingewonnen berigten-en bekomen voorlopige informatiën, en de .verdere ftukken daartoe betrekkclyk, met opgaave van het geen hy in de zaak heeft v'errigt, en daarby zoodanig verzoek te doen, als hy, volgends de gewoone manier van procedeeren, zal vermeenen te behooren.

Art. 35.

Zon dra de Vierfchaar genoegzaame informatiën vermeent te hebben, omtrent het gepleegde of gefustineerde misdryf, is zy verpligt allereerst wel en rypefyk tc overwegen , ot hetzelve volgends Artikel 2. van deeze Inftruétie tot baare Judicarüre zoude behooren;' zonder dat Zulks door het verleende Decreet van belchuhirging eenigszins voor uitgemaakt zal worden gehouden.

Art. 36.

Indien zy bevindt, dat het gepleegde ofgefuatineeflte misdryf geenszins tót haare Judi-

ca-

Sluiten