Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOF van GELDERLAND. 2$

gelyk men uit de hiernevens gevoegde afbeelding zien mag. Ik heb deeze afbeelding doen vervaardigen, om dat dit het eenigfte Zegel is, dat my ooit van deeze Justitie kamer voorkwam. Die de Sigilla Flandries van Oliv. Vredius bezitten , moogen my van eene omflagtige uitlegging ontflaan, en zullen dat ook gaarne doen, wanneer daarenboven de munten van Alkemade (p) en Mieris (q) daarmede vergeleken hebben. Karel van Bourgondie liet dus de waapens van zyne Voorgangeren in de Hertochlyke en Graaflyke waardigheid van Gelderland vaaren, inzonderheid van die , welke dezelve, uit het huis van Nasfauw en Egmond bezaten: hy liet daarmede den helm of de helmetten vaaren, welke boven die twee wapens gezien worden. Booven den eenen helm was een witte paauwenftaart, en daar in de Nasfaufche Leeuw geplaatst; dan, omdat die paauwenftaart nu niet meer te ftaade kwam, daarom wierdt Stauerman, de bouwman van den goeden tot Jlaueren of liever de eigenaar van Jlaueren van het houden van zulke witte paauwen bevryd. Dit is een Anekdote, en ik mag dus tot bewys daar van het volgende geheel uitfchryven.

Fan den goeden tot Staueren toebehoerende Jlauermahne VI malder Roggen, vore weieken Regghe de voirfs: flauerman altyd beeft moeten houden een feker getal van witten pauwen, om B 5 al-

(p~) In de Goude en Zilvcre ganglaare penningen der Graaycn en Gmayinnen yen Holland bl. 130. Cq) ln de Hijl. der Nedetl.,V*rsten. I. D. bl. 100.

Sluiten