is toegevoegd aan uw favorieten.

Oorsprong van het Hof van Gelderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 OORSPRONG van het

van zynen Raitcaemeren in den voorfchreeven zynen Landen egeen asfignacy op oer Luyde wedden ende gadyen , om andere zyne lajien ixille nyet tn heeft moegen doen, daeromme oen luyden, oik nyet moegelick noch geleegen en is , den Coninck in den Staet langer te moegen dienen, Ende want die Koninglyke Majejïeit, dan boven al zynen Raitcamer in den voirfchreeven zynen Landen onderhalden ende zynen onderfaeten Recht ende Juflicy adminifireert wil hebben; Soe heeft die Koninglyke MajeJlcit ordineert, ende wil, dat alle zyne Amptluyden , Rentmeijleren ende alle andere Officieren alle penningen, die zy van zynen weegen ontfangende werden, aen handen van zynen Rentmeyfier generael in der tyt, desfelven fyns Landts keveren ende betaelen zullen ende aen nyemandt' anders, ind diefelve fal van s Conincx wegen voert beffen ende doen heffen alle Henten, Demeynen. £ruecken9 ophemingen ende alle andere verval in den felven zynen Landen vervallende ende vorfchynende, ende zal daer aff die adminiftracie hebben, ind zynen voorfchreeven Stadtholder Reden ende dienre van der voirfchreve Raitcamere jairlix van der yerjien ende gereydflen penningen oire wedden betaelen na der ordonnancy by den Coninck daer op gedaen ende verzegelt; Ende wes aen den voirfchreven Rentmiifiers ontfanck, thienden der betalongen der Raitcamer over den fal gekeert werden aen den fcbulden die den Coninck in den/elven Lande gedient hebbende ende bewy sikken taf ter weeren ende ntrgent anders, Beliep fich s Rentmeefters Ampt nyet foe vocle, als die wedden ende Costen van der Camere draegen fullen, fulck gebreck zal die Koninglyke

Mte.