is toegevoegd aan je favorieten.

De geest der algemeene geschiedenis van de agtste tot de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1/4 Hedendaagsche les iie

komen, om zijnen zoon Otto te verkiezen, bijgenaamd den grooten.

Toen bet huis' van Karei den grooten deszelfs vermogen verloor, viel het vruchtbaar land van Italië ten prooi van kleene dwingelanden. Lombardijën en andere landfehappen ondervonden de verfchrikkelijkheden van den burger-krijg; andere wierden verwoest en afgeloopen door de Hunnen en Saracenen. De Duitfche vorsten beftonden menigmalen zich meester te maken van de Italiaanfche kroon, 't geen hen telkens mislukte. Zij konden noch de geregeldheid herdellen noch de kroon verdedigen, welke zij veroverd hadden. De pauzen van dien tijd waren fchandvlekken, niet alleen van den Christelijken godsdienst, maar ook van de menfchelijke natuur. Zij verkregen den pauzelijken ftoel door onbehoorlijke middelen en, wanneer zij denzelven bezaten, regeerden zij willekeurig door hunne meestresfen. De kerken wierden geplundert en vernielt; de geleerdheid week voor de onkunde; en de maatfehappij ontaartte tot hare vorige woestheid. De gefchiedenis van Italië levert ons dit afzichtige tafereel, een tafereel, het welk behagen moge aan een gevoelloos hart, maar waar van de menfchelijkheid en eene aandoenlijke ziel een affchuwen hebben.

Ve-