Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 Hebïndaag schb les Vlli.

en onverdraagzaamheid. Lieden van hoogen rang behandelde hij met verachting, fnuikte de nijverheid en den koophandel door ongerijmde bevelfchriften, en ftrafte de geringde overtredingen als waren ze de grootfte misdaden. De trotfche onverzettelijkheid van dien vreemdeling vergramde de Vlamingers. Zij klaagden, doch het hof van Spanje, in ftede van aan hunne klachten het oor te leenen, zond ftrenge beveelen, die het kwaad vermeerderden. Men gebood hen de bcfluiten der Trentefche kerkvergadering te gehoorzamen en men gebruikte geweld om dezelven te doen in acht nemen, dit verhaastte den opftand.

Willem van Nasfau, prins van oranje en graaf Egmond, beide edelen van doorluchtige geboorte en verdiensten, ftelden zich aan 't hoofd der onderdrukten. Granvelle meende de misnoegden te vcrlchrikken'door 't vestigen van de Inquifitie in de voornaamfte fteden van Vlaanderen. De barbaarsheden van dat gerechtshof, de nieuwe bisdommen, de pogingen om het geweten te dwingen, afpersfingen en ftraföeffeningen zetten de Protestanten aan tot eenen opftand. Ziende dat men geen acht gaf op hunne verzoek fchriften, ondernamen zij zich zeiven recht te verfchaffen. In ftede van de Vlamingers ter nedertezettcn door zachte middelen verkoos Philips zijn eige geneigtheid te volgen en zond den Hertog van Al va, aan 't hoofd van een leger,

■aar

Sluiten