Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 21

fte reeds eenen flag met het rad gekree- I. gen, en de laatfte het nypen met gloeyen- tydperk. de tangen gevoeld had. Men vierde daarop een openlyk en plegtig dankfeest wegens de afweering van 't gevaar, dat zelfs na deeze terechtiiellingen nog niet volkomen fcheen uit den weg geruimd , doch door waakzaamheid en voortgezette ftrengheid eindelyk geheel krachteloos werd gemaakt.

l.lyna in denzelfden tyd , toen de be- 1749. roering op Maltha ftond uit te barsten , zamenwerd Bern, een der Zwitzerfche Cantons zweering met hetzelfde noodlot gedreigd , te wee- te Bern. ten met een zamenzweering , beftookt niet door buitenlanders , maar door inlandfche , gedeeltelyk aanzienelyke misnoegde Burgers. Gebeurtenisfen van dien aart worden in vryë Staaten, vooral daar de Ariftokratie op den troon zit, en men op de vryheid der Drukpers niet zeer roemen kan, meestal door den ftaatkundigen invloed der Regeering, veeleer aan de openlyke kennis onttrokken , dan ten voordeele van een vryë bcöordeeling opgehelderd. De berichten van de vrienden der Regeering zyn zowel eenzydig , als die van de begunstigers der misnoegden. Op beiden is derhalven weinig ftaat te maaken. De Gefchiedfchryver voldoet aan zynen pligt, wanneer hy de gronden en opgegeeven daadzaaken , door beide partyën aan het Publiek medegedeeld , ter bedaarde beoordeeling van onpartydigen ten toon fpreidt.

B 3 Men

Sluiten