is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 175

kon uitoefenen, en niet behoefde te vree- H. zen, de goede gevolgen van zyne fchik- tydperk. kingen door misverftand te zullen verliezen ; in eene landftreek,- alwaar hy van alle foorten van krygsvolk gebruik- maaken, en het één door het ander onderfteunen kon; alwaar de troepen alle beweegingen met vlugheid en in de orde konden te werk ftellen ; in 't kort, in eene landftreek , alwaar de konst alles, en de menigte niets afdeed. De verfterking, door rtchelteu aan de verëenigde Armée gezonden , en het denkbeeld van hunne groote overmagt fcheen hun de overweldiging van het klein Koninglyk leger als zeer gemakkelyk voor te ftellen." De vlugge verbeeldingskracht der Franfchen meende van de overwinning zo vast verzekerd te weezen, dat zy in beraad ftonden ,• of het hunne wapenen en hunne aanzjenelyke magt wel tot eer verftrekken zoude , de kleine bende van den Marquis van Brandenburg aan te tasten. „ Men bewyst, zeide zeker Fransch Officier, kort voor den flag by Rosbach , „ den Heer Marquis (dus noemde hy den Koning) zeer veeleer, wan„ neer men zich met hem in een foort van ,, oorlog inlaat." Zy meenden in den bovengemelden terugtred van 's Konings Armée een blyk van vertzaagdheid te vinden; en deeze gedachte maakte nun hart zo opgeblaazen, dat zy beflooten , den Koning des morgens daaraan aan te vallen, en daarmede den veldtogt te eindigen , die voor hunne troepen wegens de ongemakken ,

daar-