is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. I

Onder de Regering van dezen herodes is jesus ceboren. Wanneer wij zijn karakter , uit liet geen de gefchiedenis van hem verhaalt, opmaken, was hij een Vorst van groote bekwaamheden en werkzaamheid, in alles, wat hij ondernam en verrichtte, luister e'n pracht ten toon fpreidende, en grootsch in zijne ondernemingen, in welke het geluk hem fteeds gewoon was te verzeilen, geen wonder, dat hij m de gefchiedenis den bijnaam van den Grooten voert , m den zelfden zin, als dezelve aan meer Vorsten gegeven is, niet zoo zeer om loflijke, als wel in het oogvallende, hoedanigheden. Het geheele Joodfche land was, in zijne gantfche uitgcftrekthcid, aan hem onderworpen, en het ontzag voor zijne moed en magt, door de gunst der Romeinen onderfchraagd , hielt de nabuurigc volken in teugel. Evenwel gelijk hij met alle zijne fchitterende hoedanigheden , de waar deugd miste, zoo genoot hij ook, geduurende zijn gantfche regeering, geen waar geluk. De hoofdtre in zijn karakter was heerschzucht ; aan deze zijn drift' om te heerfchen , offerde hij volftrekt alle op,'recht, eer, deugd, en de rust zijns leven: List, veinzerij, en bedrog, waren dikwijls de mid delen, waar van hij zich bediende, om in zijr oogmerken te flagen. Ook maakte zijne heerscl zucht hem achterdochtig , en wreedaartig, aan de éénen, cn tevens laag en kruipend, aan den andere kant. Hij had de Prinfes mariamne , kleindocht van hyrkanus , getrouwd, om de rechten van h Hasmoneïsch of Makkabeisch huis met zijne bela gen te verëenigen, en nogthans was hij, omtrent c p huil

I

boek :

I

iloofdft.

Karakter van 5ie-

r.odes.

i >

I ï s

e inn p ;t 1it

1 5