is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

BOF.K XII

Hoofdft. naC.G. Jaar i oo.

] j

! ( i

r | x c

Gebruiken uk J] hetjoo- , dendom aangc- J houden. a,

n

r, li

© n:

9

tc

Zondag.

343 KERKELIJ K E

derlinge verfchillen niet, gelijk zij tc Korinthe de* den, voor de Heidenfche overigheid zouden brengen, maar onder malkanderen, door bekwame lieden, zouden beflisfen en afdoen. Dus fchrijft de Apostel jakobus voor; als iemand onder hen krank was, dat hij dc oudften der gemeente bij zich ontbiele, opdat zij voor hem bidden, cu hem, in 's Hee■en naam, met olie zalven; met toezegging, dat iet gelovig gebed den zieken zal behouden, en de -leere hem gezond zal maken; zelfs, zal de zonle hem vergeven worden. Dit voorfchrift, het welk ot herftclling van den Kranken wordt voorgefchrecn, en duidelijk genoeg, op de gave der gezondlaking, in de eerfte Apostolifche tijden, betrekking eeft, is naderhand veranderd in eene voorbereiding an ftervenden tot den dood , waar uit het laatlle liezel is ontdaan.

Volgends de vrijheid, die de Christengemeenten adden en oefenden, had dan ook onderi'cbeid plaats, ij dc onderfcheiden gemeenten; die, welke uit de )oden afkomftig waren, hielden vele plegtigheden ui, die zij te voren, als Jooden, hadden waargeDmen , gelijk, integendeel, zij, die uit de Heide:n overkwamen, vele dingen, die voor onverfchfl. t gerekend werden, in acht namen. Schoon het É en ander al vroeg onheilen in de Kerk heeft ingericht, gelijk wij reeds daar van een voorbeeld «ien hebben, en 'er in liet vervolg meer ontmoen zullen.

Deze vrijheid der Christenen was ook niet bemld, ten aanzien van Feestdagen, of bellemde vasten-