is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige ophelderingen, betreffende de [...] herroeping van het Edict van Nantes, en, nopens den staat der protestanten in Frankrijk; zedert het begin der regeering van Lodewijk de XIV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "4 )

toen werkte, gegeeven heeft; deze man (welkers gedachtenis vereerd wordt, om dathij eerfte Commis van Fouquet zijnde, uit het akelige zijner gevangenis de zaak zijns Meesters, welke zijn zaak geworden was, verdeedigde,); heeft: niet dan verwarde boeken nagelaaten. — De overgeleverde daarvan in de Kantooren van bezuiniginge (Bureauxdes économats,) welken wij doorzogt hebben, bewaard,zijn hem nietgunftig; en hoogst waarfchijnlijk is dezen vermaardenBekeerling geftorven in het Geloof dat hij verlaaten had.

Uit deze Kas, door de Hugertooten vergeleken bij de Doos van Pandora, vloeiden in deidaad fchier alle onheilen voort, waarover zij zich te beklaagen hadden. — Het is geraaklijk te bemerken, dat de koop dezer zogenaamde Bekeeringen onder het gros der Hervormden, de verrasfingen , de godsdienftige bedriegereiën, die 'er onder liepen, en alle die vergrootte rekeningen door ontrouwe Amptenaars gedaan, den Koning valfchelijk deeden gelooven, dat de Hervormden niet meer aan hunnen Godsdienst verbonden waren, en dat het minfte eigenbelang voldoende was, hen over te haaien om daar van af te zien. — Dit vooroordeel fchreef fchier alleen de Wetten voor, welken wij zullen zien dat onverwijld op elkander volgden.— Het Gouvernement vleide zich" dat alle deze

Wet-