Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$EDRIJ VEN VAN CALVTNT, ip

DERDE HOOFDSTUK. '

Hij verfpreidl te Parys zijne nieuwe gevoelens van den Godsdienst*

^kls een jongeling van vier- en twintig jarefi kwam hij te Parys. Het is iets zeldzaams, wanneer geleerden, reeds in deezen ouderdom, eeneiï zo verre uitgebreiden roem verworven hebben. Ook in Parys kende men reeds zijnen naam en zijne verdienden, zo dat allen, die het zuiverder Christendom beminden en zich van veele heerfchende vooroordeelen vrij gemaakt hadden, zijne vriendfchap en zijn onderwijs zochten. Hij hield in de Vergaderplaatzen der Hervormden, in welken men, uit vreeze voor vervolgingen, flechts heimelijk bij één kwam, dikwijls redevoeringen, waarin hij hen in hunne gevoelens poogde te verfterken, en wegens de dreigende gevaaren te vertroosten. De toehoorders konden niet genoeg den erns t en de kracht roemen * waarmede hij deeze vermaaningen aandrong: „ Is God voor ons, wie kan tegen ons zijn?" met dee* sse woorden eindigde hij gewoonlijk deeze redevoeringen; woorden, welke haare kracht óp de gemoederen van de toehoorders niet konden misfen! Zijn invloed op de partij der Hervormden te Parys was zoo groot, dat Éffefl allés vaa zijn goeddunken deed afhangen. Toen derhal-

Sluiten