Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2o ):(

van den brief, uitriep: Heer, uw wil gefchiede!" Hy maakte ookj terftond fchikkingen tot zyn vertrek, na dat hy van dat voorneemen aan zyne Naastbedaanden had kennis gegeeven. Te Tubingen gaf men fprekende bewyzen, dat men zyne verwydering zeer beklaagde. En hem delven was deeze verandering geenzins onverfchillig. Om het fcheiden ran zyne vrienden aldaar zich zoo ligt als mogelyk was te maaken, nam hy niet in perfoon, maar fchriftelyk van hen affcheid.

Hy reisde te paard over Neurenburg en Leip» zig. In beide plaatfen wierd hy zeer wel óntfangèn en maakte kennisfen, die hem naderhand op menigerlei wyze van nut waren. In de laatfte plaats had de Akadenjie een feest ter zyner eere ingedeld, waarby men hem uitdeekende bewyzen van hoogachting en eerbied gaf.

Z© dra hy in Wittenberg aankwam, fpande hy alle zyne krachten in, om aan de verwachting, welke men van hem had opgevat, te voldoen. En de goedkeuring, die hy in het geeven zyner lesfen wegdroeg, was algemeen. Niet alleen zyn aangenaame, vloeiende, duidelyke manier van voordel, waardoor hy de droogde Honen onderhoudend en belangryk wist te maaken, maar ook zyn vriendelyk gedrag omtrend de ftudeerende Jongelingen, waren de oorzaak van die algemeene goedkeuring. De beoeffening

van

Sluiten