Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 3

allen Heidenen het Euangelium te prediken} zoo wordt doch Paulus inzonderheid der Heidenen Apoftei genaamd , dewyl hy meer dan al de anderen onder hen gearbeid had.

Petrus was de eerfte, welke Cornelius, eenen Romeinfchen Hoofdman, en die van zyn maagdfchap en zyne byzonderfte vrienden, die hy te famen geroepen had, het Euangelium verkondigde. En wat was de inhoud van zyne predikinge ? Hy (prak van Jefus Christus , als die van God gezalfd en een Heer van allen was. Dien had God gezonden, om den Kinderen Israè'ls vrede te verkondigen, en dat had hy ook gedaan. Hy was het Land doorgegaan, goeddoende en geneezende allen die van den duivel overweldigd waren: want God was met hem. Deezen hadden zy aan 't kruis gehangen en gedood, maar God had Hem opgewekt ten derden dage. De Apoftelen hadden Hem gezien , na dat Hy opgeftaan was, en Hy had hun bevoolen, den Volken te betuigen, dat Hy was de geene, die van God verordineerd was tot een Rechter van leeven de cn doode. En eindelyk voegde'er Petrus by: Deezen geeven getuigenisfe alle de Profeeten, dat een iegelyk die in Hem gelooft, vergeevinge der zonden ontfangen zal door zynen naame. En als Hy noch deeze woorden fprak, viel de Heilige Geeft op allen, die het woord hoorden, en zy wierden ook aanftonds daar op gedoopt. Wat was dus de geheele inhoud der predikinge van den Apoftel Petrus aan die Heidenen? Chriftus, die van God gezonden was, en dat Hy de eenige weg was, om zaligheid te erlangen, voor alle Menfehen, die in Hem gelooven, zie Hand. X: 34 enz,

S X

Sluiten