Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Men zal het waarfchynlyk niet ongevoegelyk achten dat ik eenige reden geeve van de byzondere verkiezing der beryming, in welke ik dit Stukje uit het Hoogduitsch van den Heer j. C. Br and es heb nagevolgd.

Wy beleeven een tyd, waarin, volgens ,t geen wy dagelyks zien en hoor en, zeer veele dingen ge* heel anders fchynen te moeten worden beoordeeld, dan vóór honderd of minder jaaren; maar wy kunnen ook niet ontkennen dat verandering niet altoos tot verbetering Jlrekt, en zulks niet alleen ten aanzien der zeden en levenswyze, maar ook met opzicht op veelerleie onverfchillige dingen, die tot ons waar geluk geene de minfte betrekking hebben).

By voorbeeld: fommige weinigen willen dat de Tooneelfpellen niet op rym, en een grooter getal zegt, dat zy ten minften niet zodanig aan een maat verbonden moesten zyn, dat men het rym by de uitfpraak kan gewaar worden. * 3

Sluiten