is toegevoegd aan uw favorieten.

Ratio disciplinæ unitatis fratrum A.C. of Grondschets van de inrichtingen der euangelische broeder-gemeenten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOO RREDE. cvn

ïeld, blijven, een al te groot aanzien, en voorfpoed naar de wereld, zou mogelijk, en zelfs zeer waarfchijnlijk, in den grond meer fchadelijk dan voordeelig zijn, gelijk de Kerk van Jesus Christus reeds in vroegere tijden ondervond, en door mij bij eene andere gelegenheid opzettelijk is aangetoond (a).

§. 30.

Laat mij nu geërde Lezer! bij dit Voorbericht, het welk onder de hand veel breeder is uitgeloopen , dan ik mij had voorgefteld , eer ik het bcfluitë, nog alleen maar voegen een kört uittrekfel uit eene recenfie, of beoordeeling, van de Idea Fidei Fratrum, of Kort begrip der heere in de Euangelifche Broeder gemeenten door a, ö. spangenberg; te vinden in de Coppenhaagfche nieuwe Berichten van geleerde zaaken N*. 26 den 29 Juni] 1781. Zoo begint dezelve: Kan uit Nazareth iets goeds ,, zijn? dus was weleer kathanasls vraag:

„ waar-

(a) In mijne Imvijings 'Redevoering, als Hoogleeraar t& Middelburg, 1 .'75. De ver a et imaginaria Ecclefix Christ. profperitate, ex Hijioria Ecclejiafl. fpe&ata : dat is: ovenden waar en, en ingebeelden, voorfpoed der Christen-Kerke, voornamen/ijk uit de Kerkelijke gefchiedenis befchouwd. Welke redevoering met mijne toeftemming in 't Nederduitsch vertaald, en met eenige nuttige en geleerde aantekeningen uitgegeeven is, 1776. door den Heer a. van solingen, toen een zeer veel beloovend Leerling, thans Med. Do&or, en beroemd LeUor in de Vroedkunde, enz. op de Illuftre School dezer (tad.