Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oudk broeder-gemeente. 31

welmeenenden in het geloof bevestigd werden, en i het geen in flaap geraakt was, ontwaakte. Tevens verzorgden zij hen ook uit hunne fchoolen met de noodige Leeraaren, en Predikanten, waar tegen dan deeze van hunnen kant hunne jonge lieden uit Bohemen, en Moraviën derwaards zonden, om aldaar tot den Kerkendienst opgeleid te worden.

Deeze dan met elkander vereenigde Waldenzen, Bohemers en Moraviers, begonnen nu hunnen Godsdienst ordentlijk interichten, en onderling goede tucht, en orde ukteoeffenen, heb* bende op veele plaatzen verborgene, en op andere opentlijke Vergaderingen. Zij trokken zich de zaak hunner overal verftrooide Broederen naar vermogen aan, zendende tot dat einde medehelpers uit hun midden naar Engeland, Hongai rijen, Polen, Brandenburg, Pomeren, enz. Das verborgen bleeven zij een groote honderd Jaaren in rust, tot dat zij A°. 1391 door twee: onvoorzigtige Predikanten ontdekt, hier na hard vervolgd, en meerendeels in de nabuurige Landen verftrooid wierden. Onder de Bohemers, en Moraviers vond men nog veelen, welke, fchoon zij uiterlijk bij de Roomfche Kerk bleeven, echter zugtende over de in hun midden heerfchende gruwelen hoopten op eene algemeene Kerk - hervorming. Intusfchen Honden nog veele getuigen der Waarheid onder hun op, onder welke inzonderheid uitmunteden, Johann Mieliecz, Kanonik te Praag, en Predikant der Slotkerke, en Conraad Stiekna, die met grooten ernst tegen de bovengemelde gruwelen ijverden. Mieliecz wierd A°. 1366 van den Paus Gregorius XI in den ban gedaan, in de gevangenis geworpen, en na-

der-

176

39* [366

Sluiten