is toegevoegd aan uw favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. Boek. HISTORIE. 20

ke toetewijzen, en hem van alle zijne waai digheden te ontzetten. Edelmoediger w: zijn gedrag omtrenc de orde der Predikheere in die Stad,* welke hij begiftigde met een bekwaame plaatfe en eene aanzienlijke geld fomme, tot het dichten van een ruimer kloo fter, dan zij tot nu toe, te Utrecht, beze ten hadden. Hier door voldeedt hij aan zijn belofte, onlangs aan den Keulfchen Monni; Albert, federt Bisfchop van Regensburg, e bijgenaamd den Grooten, gedaan, wannee deze hem, op eene zeldfaame wijze, te maaltijd onthaalde.

In Holland komende, werdt Koning Wil lem met alle blijken van hoogachtinge et eerbied ontfangen. Het genoegen over zijn* tegenwoordigheid was op alle aangezichten ti lezen. Nooit was een Graaf van Holland voor hem, tot dat aanzien gekomen. Schoot hij, hier, aan het hoofd van een talrijk le ger verfcheen, vreesde men echter niet kwaads van hem. Zijn broeder, aan wiet hij 't bewind van 't Graaffchap gelaten hadt. was meenigmaal uidandig geweest, en bevondtzich, misfchien , thans in gijzelinge tc Brugge. Men kon zich vleijen, dat de Graaf, geduurende zijn verblijf in Holland, de on afgedaane zaken nu in perfoon vereffenen zou: gelijk hij voorbeen, meer dan eens, met zoc een oogmerk, uit Duitschland naar deze gewesten gekomen was.

Eerlang keerde Koning Willem te rug naar zijn Rijk, en vondt 'er, van tijd tot tijd, werks genoeg, om zich in deszelfs bezit te handhaven. De Keizer en zijn zoon

Koen-

5

s

En de orde * derPrediki heeren zij" ne edel' moedig. heid.

I 1

r r

. Koning

Willem 1 komt in . Holland.

1

InDuitsch-

land vindt hij grooten tegenftand.