is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoering over het regt der opperste magt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co-C)

gy met dezelfde reden flaande houden, dat een Struikisoover, die door zyn kracht of vlugheid de ftraffen weet te ontwyken, regt heeft om de reizigers te berooven en van kant te maaken. In der waarheid, het doet my, om hunnent wil, tegen welken ik thans redekavel, leed, dat zy eene taal als deze durven voeren, die zoo naa aan godloosheid grenst. Ik weet wel, Toe. hoorers , dat al wat door de wetten geoorlofd is (i), juist daarom niet altoos met de regels der welvoeglykheid overeenftemt; en dat al wat eerlyk is, niet altoos door de wetten met bedreiging van uitdruklyke ftraf voor de overtreders bevolen wordt. Maar deze onderfcheiding is alleen gemaakt voor het laage gemeen, welk, uit hoofde zyner onkunde, zyner ruuwheid , zyner domheid en traagheid tot dien hoogen trap van deugd en kennis niet behoeft te komen; maar dit zelfde gemeen is daarom echter in geenen deele geregtigd , om zonder misdadig te worden ,

Cl) Non omne, quod Keet, Jtoneflum est. Digesr. Lib. L. Tit'. XVII. De diy, Reg. Jur. Leg. CXLIV.