is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoering over het regt der opperste magt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C85)

geenszins twyffel, of Gy zult myn vorige gezegden volkomen toeftemmen.

Dit Fragmentlujdtaldus: Dat de Keizer Vespasiaan ontslagen is om die wetten en bevelen van het Volk in acht te nemen, van welken het zelve gewild heeft, dat AUGUSTUS, Tl-

eerius , en Claudius zouden ontheven zyn: en dat het aan Vespasiaan

vry staat alles te doen , dat Au*

gustus , Tiberius , en Claudius uit kracht van eenige wet hebben mog en doen (i). Wie kan nu na dit alles nog twyffelen, of het voorregt, welk den Vorst door de Koninglyke wet werd

toeCO Utique. Quibus. Legibus. Plebeive. Scitis, Scriptum. Fuit. Ne. Divus. Aug. Tiberiusve. Julius C/esar. Aug. Tiberiusque. Claudius. Cjesar. Aug, Germanicus. Tenerentur. Iis. Legibus. Plebisque. Scitis. Imp. C/esar. Vespasianus Solotus sit. Qu^que. ex. Quaque. Lege. Rogatione. Divum. Aug. Tibrriumve. Julium. Oesarem. Aug Tiberiumve. Claudium. Oesarem. Aug. Germanicum" Facej*. Oportuit.Ea. Omnia. Imp. Ctesari. Vespa' siano. Facere. Liceat. Zie Vincent. Gravina, in 'zyne QrJgitkSjfutis tïyilis,ptg. 138. Ed.Lipf. 1708.

F3