is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoering over het regt der opperste magt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 80

toegeftaan , beftond geenszins in vry te zyn van de gehoorzaamheid aan alle de wetten zonder uitzondering , maar dat zulks alleen betreklyk was tot die geenen, van welken Augustus en zyne Opvolgers plegtig waren ontheven geweest. Mk At Doch ik zal my nu niet langer hier mer Sden de ophouden, Toehoorers S Gy verwacht 5^n.Ul." met reden, dat ik U eindelyk zeggen zal,, wat Ulpiaan met deze ronde woorden, dat de Vorst vry is van de waarneming der wetten , te kennen geeft. Ik houd my volkomen verzekerd , dat de Jidiaanfche en Papiaanfche Wet, niet onder die geenen behoorde, van welken men Augustus pntfloeg; en hier voor heb ik een duidelyk en onbetwistbaar bewys , beftaande namelyk hierin , dat Caligula door den Raad van de verbindtenis dier wet heeft moeten ontflagen worden; 't geen in de daad geheel onnodig zou geweest zyn, indien Augustus en Tiberius daar van reeds waren ontheven geweest. Dit toegeftaan zynde , gelyk zulks volgens verhaal van Dion niet wel kan geloogchend worden, twyffel ik niet of wy zullen den

waa-