is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4?>

eene naauwkeurige overweeging, nevens eene onwraakbaare ondervinding, dat alle deze zelfftandigheden gedeeltelijk langs eenen kunftigen weg faamgefteld en weder ontwikkeld worden, gelijk uit de Steenen, Mineraalen, Zouten, Zwavels en Metaalen, door de Kunst voordgebragt , overvloedig kenbaar is: —— men moet alle deze ligchaamen als louter ge« mengde aanmerken, verftooken van eenige bewerktuigde zelfftandigheid , en waarin de nauwkeurigfte vergrootglaazen geene fappen omvoerende vaten, noch inwendige beweeging ontdekken kunnen.

1} Zij onrftaan dus door aanééngroeijing of eoakscentie, wanneer namelijk enkele of meer zaamgefteldeaarddeelen zich, door eenigeflijmitoffe in één ligchaam faamenvoegen, en door verlies der overvloedige vogten en de aanecntrekkings-kracht der deelen, geheel vast op een pakken en dusdanig verharden.

Deze wijze van verharding kan in eens, of van tijd tot tijd gefchieden ; in 't eerfte geval, zal de ftcen een gelijkvormig geheel zijn, in het tweede uit laagen beftaan.

2.) Door coagulatie of famenftrcmmïng: wanneer naamelijk de famenftellende deelen, meer of min vloeibaar, van tijd tot tijd verdikken, en in eene eenfoortige zelfftandigheid overgaan — zodanig zijn de keien, kwartfen, agaten