Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H9 )

Straat, aan de van ouds bekende pylaaren van Hercules , het Ultimatum van de Zeevaart der Oude Volken. Naderhand, in laater tijden, haalden zij voor Koning Salomon, van .Ophir en Tharfis, Goud, Zilver en Specerijen. Zij zijn ook zeer waarfchijnelijk, de Kooplieden geweest, die, dien zelfden Koning voorzien hebben van de meeste uitheemfche kostbaarheden welke .tot den Tempelbouw ge. bezigd werden.

Hunne beroemdlte Zeehavens waren Tyrus en Sidon: door middel van hunnen Koophandel, haddenze gelegenheid om geftadig nieuwe ontdekkingen te doen; dit maakte de Kunften en Weetenfchappen bij hen bloeijende. Het beruchte Tyrus-Purper was hunne uitvinding, en de Letter-Schrijfkunst, zegt men mede van hen afkomfligte zijn; in de Zeevaart maakten ze groote vorderingen, en dewijl de Sterren hunne leidslieden waren, maakte deze gelegenheid hen, tot Meesters in de Sterre-, Hemelloop- , Meet- en Werktuigkunde. Dan, de Pheniciërs, door hunnen Handel rijk en weeldrig geworden, waren eindelijk niet heiland tegens het Zedenbederf éh de Verwijfdheid, welke uit den Rijkdom gebooren worden. Pracht en verkwisting deeden hunne behoeften genadig vermeerderen , IJver en Werkzaamheid verflapten ; het Recht, de goede Trouw en H 4 Eer-

Sluiten