Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "« )

Eerlijkheid werden verwaarloost. De aangelegde Volkplantingen, niet wel beftuurd, onttrokken zich aan hunne gehoorzaamheid; de Staat werd machteloos; hunne Rijkdommen, blonken vreemde Vorften in de oogen: van hier dat eerst een Nebukadnezar, en naderhand Alexander de Groote, hunne Landen en Steden pionderde en verwoeste-; de ïnwooners verdreef en vernielde, het welk ten gevolge heeft gehad, dat van deze, welëerzo beroemde Stedcu als Tyrus en Sidon, heden naauwlijks de overblijffelen te vinden zijn.

De Griekfcbe Koningrijken en Republieken welken haaren opkomst meest aan de Pbeniclers verfchuldigd zijn, hebben naderhand den Handel en Zeevaart met de Cartbagers, Romers en Spartanen gedeeld , en eindelijk heeft de. zelve zich over geheel de bekende Waereld verfpreid.

Ik denk hier mede, een kort, fchoon oppervlakkig , denkbeeld gegeeven te hebben va* den oorfprong en de eerfte beginzelen van den Handel en Zeevaart, der Oudfte Volken, op dezen Aardbol; en hier mede aan mijn eerfte voorftel voldaan hebbende , ga ik nu over tot mijn tweede deel, om te onderzoeken, of niet bijna op dezelfde eenvoudige wijze, de Wandel en Zeevaart zich in deze Nederlanden gem Vtstigd hebben.

fel

Sluiten