is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort doch echter nadruklyk vertoog, wegens Neerlands voor en tegenspoed [...]. Verrykt met een korte schets der Nederlandsche geschiedenissen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

Maar alle genadens of Vaderlyke tugtigingen konden Nederlands bewoonderen niet doen begrypen , hoe zeer zy aan den hoogen God verpligt waaren in opregtheid en dankbaarheid des harten omtrent den algemeenen Goeddoender te verkeeren : even als een ander Israël wierden zy ten eenemaal ongevoelig, geen wonder dan dat de Heere na andere middelen ter hunner vernedering omzag. De onlusten van vreemden floegen eerlang in volle vlam immers tot ons waarde Vaderland over (x), en het

zelve

roertens, die zich wel hier te Lande, doch voornamelyk in bezittingen van deezen Staat in de Ooft zien lieten, en alwaar een deerlyk fchouwtooneel ten opzichte der verdagte Chineefen plaats had;dit alles gevoegt by gevreesde twisten van buiten, deed de bekommernis van meenige ingezeten toeneemen.

Was het afgeloopene Jaar vol beroertens , niet minder hadden dezelve in den Jaare 1741 plaats. De onlusten die hoe kwger hoe meerder ontbrandea, deeden duchten dat deeze vlam, in het harte van het Duitfche Ryk ontftoken, ook eerlang hier mogte overilaan.

(x) De Dood van Keizer Karei, in den Jaare 1740 voorgevallen , nevens de eisfehen der nabuurige Mogendheden, deed de Oorlogsvlam ontflikkeren. Den Staat maakte dus in het volgende jaar een befluit, ter vermeerdering van hunne Land. en Zeemagt, het welk Frankryk; doch Vruchteloos,zocht te voorkomen* In het Jaar 1742 befloten zy weder tot een derde vermeerdering van hunne Landmagt. De optocht der Staatfche troepen, in den Jaare 1743 naar Dukschland, ter onderfteuning van de Koningin van Hongaryen, deed het Franfche Hof in de grootfte haat op deezen Staat ontvlammen ; dezelve vermeerderde merkelyk, toen den Staat den Koning van Engeland opentlyk hulpe bood, en weder de Koningin van Hongaryen op nieuw met twintig dui.

zend