Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOF DER VRYHEID:

Stem: Hollanders vol van Moed, enz.

D dar Jegt de dtringelnndy, Aan 't Wiospelvoerend Y, Ten eeremaal verflonden, De Vryheid is ontbonden, Juicht nu, 6 Burgery' Gy zyt du waarlyk Vry.

Wat fchvnt de Vryheids .dans Am 's Hemels bJaauwen trans, Ten fpyt van dwmgelandy, Die Vryheid aan dorst randeö, En ruim, ruim zeven jaar, Bragt in het groost gevaar.

Den Braaven Patriot Ja, wat was toen zyn lot, Men kon zyn huis berooven, Maar nooit her. vuur ver ooven, Dat voor het w-^zyn brand, tVan 't dierbaar Vaderland.

Juich, Burgers! juich, gelukt Gy zyt nu uit Jen druk,

Waar in gy lang moest zuchten.

En uit uw'Land moest vluchteD, Dooc Franfche machc herfteid, fa fpyt van 't fnood geweld.

D- Bloem der Burgery,

Ziet gy nu , vry en bly,

ln Amlkls Raadzaal fpreeken, H. n rrouw i>, rcojs gebleeken,

Hun Vaderlandfche moed,

Straalt door hun ganttehe bloed.

Heb dank d> , Opperheer .

Daar Gy de Vryheid weer, Aan Neêrland h :bc gegeeven, Ja, al;.es doec her'eeven,

Door CT.v Atwyze Hand,

Ten besten van het Land.

Dit Frankryks macht a!öm,

Den hooshen trap beklom, Om 't IVknschdom te verlichten, Djn moest de dw:ngzuchtzwichtens

Dan was elk Burger vry,

ln fpyt der dwinglaody.

Dat onze wensch ge'uk,

En dat men. nimmer buk' Voor fnoode Ariftocraaten, Dié thands de Vryheid Maten,

Dit is de beê van my»

Als Burger aan hcc Y.

E Y ND E.

Sluiten