is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte en zaakelyke beschouwing van de verschillende begrippen over de militaire jurisdictie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hnnne krijgsknechten onder hunne eigen hoofdem en rechtsdwang over al te gebruiken, zelfs in die plaatfen, welke begunftigd waren , met het recht van 't geen tot haar gefchiedde door haare Schepenen te moeten berechten; en dat de ftedelijke wethouders aan zodaanig Opperhoofd van 't krijgsvolk gehorig, gehulpig, onderdaanig moesten zi,n.

Dit alles toont, zoo het mij toefchijnt, dat al het geen, wat uit de vooronderftelling van eene Territoriaals Jurisdictie afgeleid , en waarop in de gedagte Memorie van Heeren Gedeputeerden van Amfterdam zoo fterk aangedrongen word, geen de minfte kracht kan hebben; en dat verders ook al het geen, wat uit een voorgegeeven recht, uit hoofde van welken de Steden bevoegd zouden zijn om door haare Schepenen te laaten berechten alles wat binnen haare muuren voorvalt, ten deeze niets kan uitdoen, en veel minder het militaire recht verkorten ; nademaal die beide gronden (het zij met verlof gezegd, en zonder te kort te doen aan de verdiensten der geenen dieze voorflaan) uitkomen op abufive begrippen, wier wettigheid nergens te vinden is, en wier onbegaanbaarheid , zoo ik meen, ten vollen is aangetoond.

Maar , om ten aanzien van de Territoriaale Ju* risditlie nog een ftap verder te gaan , laaten we eens vooronderftellen, dat de Steden 'er eene hebben , wat zal 'er uit volgen ? dat de Souve» rain van den grond , welke het Territoir van de ftad zoude uitmaaken', geen gebruik zoude kunnen maaken, en dat hoogftdezelve op dien grond geen bijzonder recht zoude kunnen oeffenen, of doen oeffenen ? Waar mede zal men dat bewijzen ? Waar mede word aan zodaanig begrip eenige fchijn of fchaduw van gevoeglijkheid gegeeven? De Territoriaale Jurisdicjie mag zoo breed uitge?

mee*